Code of Conduct  (CoC)

 

KvinTo AS tar arbeideres rettigheter seriøst og våre CoC er vedtatt i bedriftens styre. Alle ansatte er informert og opplært i menneske- og arbeidstakerrettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Vi gjennomfører årlig en gjennomgang med våre leverandører for å påse at vår COC blir fulgt. KvinTo AS er medlem av Melanor vår  bransjeorganisajon som igjen er medlem av Etisk Handel. 

Er det spørsmål relatert til vår virksomhet imøtekommer vi din forespørsel på mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ansattes rettigheter:

KvinTo AS skal respektere grunnleggende krav til menneske- og arbeidstakerrettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Kravene bygger på sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning og angir minimumsstandarder.

 

ILO’s kjernekonvensjoner:

KvinTo AS plikter å påse at Ilo’s kjernekonvensjoner etterleves i egen virksomhet og hos den eller de leverandører som medvirker til oppfyllelse av rammeavtalens krav. Dette betyr forbud mot barnearbeid (FN’s barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjon nr 138 og 182).

KvinTo AS skal påse at det ikke foregår tvangsarbeid eller slavearbeid (ILO-konvensjon nr 29 og 105).

Forbud mot diskriminering (ILO konvensjoner nr 100 og 111): KvinTo AS skal påse at det ikke foregår noen form for diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet.

 Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjon nr 87 og 98).

KvinTo AS skal uten unntak gi de ansatte rett til å organisere seg, eller etablere fagforeninger etter eget valg. De ansatte skal få møte ledelsen for å diskutere lønns- og arbeidsvilkår ute at dette får negative konsekvenser for de ansatte.